22/06/2016
Αποφάσεις 10ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η δέκατη (10η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 και ώρα 15:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Κηφισού 62, Περιστέρι. Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 500 Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 219.432.476 μετοχές επί συνόλου 319.000.000 μετοχών (σύνολο δικαιωμάτων ψήφου εξαιρούμενων των ιδίων μετοχών 318.593.458), ήτοι ποσοστό 68,88% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 21.06.2016 αποφάσισε τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,98%) την αλλαγή της έδρας της Εταιρείας από το Περιστέρι Αττικής στο Δήμο Αθηναίων και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 (Έδρα) του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε να απεικονίζει την εν λόγω αλλαγή.

Θέμα 2ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (97,49%) την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από δώδεκα (12) σε δεκατρία (13) και εξέλεξε τον κ. Ντάμιαν Κόουπ (DamianCope) ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας του που τελειώνει το 2017 σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Παρείχε κατά πλειοψηφία (99,93%) την προβλεπόμενη από το άρθρο 23α, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ειδική άδεια για την έγκριση τροποποιήσεων συμβάσεων εργασίας της Εταιρείας που θα καταρτισθούν με συνδεδεμένα μέρη και συγκεκριμένα με τον κ. Καμίλ Ζίγκλερ (KamilZiegler) και τον κ. Μιχάλ Χουστ (MichalHoust).

Θέμα 4ο: Επικύρωσε κατά  πλειοψηφία (99,73%) τη σύμβαση εργασίας που καταρτίστηκε μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Ντάμιαν Κόουπ (DamianCope) την 01.06.2016.

Θέμα 5ο: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,96%) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) μέρους των κερδών που προέρχονται από μη διανεμηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων μέχρι και τη χρήση που λήγει την 31.12.2014. Συγκεκριμένα αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό ποσό ύψους Ευρώ εκατό ογδόντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ενός και έξι λεπτών (€ 181.598.271,06). Δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Παρασκευή 24.06.2016 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έχει οριστεί η Πέμπτη 23.06.2016 και η πληρωμή του μερίσματος στους δικαιούχους Μετόχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη 29.06.2016 μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

http://media.opap.gr/Swf/votingresultsel2106.pdf  

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ 21.06.2016