08/07/2016
Εκλογή Νέου Μέλους Δ.Σ. - Εκ νέου Συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 και την απόφαση 3/347/12-07-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σε συνέχεια της εκλογής του κ. DamianCopeως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 21.06.2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του της 23.06.2016 αποφάσισε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01.07.2016 και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2017 ή μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας μετά τη λήξη της ανωτέρω αναφερόμενης θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Kamil Ziegler Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Damian Cope Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Σπύρος Φωκάς Αντιπρόεδρος Α', Μη Εκτελεστικό Μέλος
Pavel Horak Αντιπρόεδρος Β', Μη Εκτελεστικό Μέλος
Michal Houst Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μελισανίδης Μη Εκτελεστικό Μέλος
Xρήστος Κοπελούζος Μη Εκτελεστικό Μέλος
Pavel Saroch Μη Εκτελεστικό Μέλος
Konstantin Yanakov Μη Εκτελεστικό Μέλος
Marco Sala Μη Εκτελεστικό Μέλος
Igor Rusek Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Rudolf Jurcik Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημητράκης Ποταμίτης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αθήνα, 08.07.2016
ΟΠΑΠ Α.Ε.