11/03/2011
Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου χρήσης 2009

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση του 2009.

Τα τηρηθέντα βιβλία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή και δεν προέκυψαν παρατυπίες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους.

Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι ύψους 20.760.445,95 ευρώ, οι οποίοι καταβλήθηκαν εφάπαξ στο Ελληνικό Δημόσιο. Από το προαναφερθέν ποσό:

α) το ποσό των 14.000.000 ευρώ έχει ήδη επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2009,
β) το ποσό των 4.679.671,39 ευρώ αφορά φορολογική διαφορά, η οποία θα τακτοποιηθεί στην επόμενη χρήση και
γ) το υπόλοιπο ποσό των 2.080.774,56 ευρώ, θα βαρύνει τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου της χρήσης 2010.

ΟΠΑΠ Α.Ε.