26/05/2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο διαγωνισμός για νέο πάροχο τεχνολογίας της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Αναφορικά με δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται σε δήθεν τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού για νέο πάροχο τεχνολογίας, από την ΟΠΑΠ Α.Ε. παρατηρούνται τα εξής:

  1. Ο διαγωνισμός ο οποίος ξεκίνησε στις 8/2/2011 με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (RFI), εξελίσσεται σύμφωνα με τους όρους που τέθηκαν εξ' αρχής και με γρήγορους ρυθμούς, αφού ήδη βρίσκεται στην τελευταία φάση του. Είναι γνωστό στους συμμετέχοντες ότι σε σύντομο χρόνο θα τους παραδοθεί η τελική διακήρυξη (RFP) με βάση την οποία θα κατατεθούν οι προσφορές. Να σημειωθεί ότι για την καλύτερη και ταχύτερη διεκπεραίωση του διαγωνισμού πολυμελείς ομάδες εκπροσώπων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό έχουν συναντηθεί από δυο φορές με τα μέλη της Επιτροπής του διαγωνισμού και άλλα στελέχη της ΟΠΑΠ Α.Ε. - όπως προβλεπόταν από τη διαδικασία - προκειμένου να ανταλλαγούν απόψεις, να τεθούν ερωτήματα και να δοθούν απαντήσεις, πριν από την οριστική σύνταξη της τελικής προκήρυξης. Αυτό σημαίνει ότι η βούληση της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι γνωστή στις δυο εταιρείες, ενώ δεν έχει αμφισβητηθεί εκ μέρους τους οποιαδήποτε πτυχή της διαδικασίας και του αντικειμένου του διαγωνισμού.
  2. Όπως έχει ανακοινωθεί στην τελική φάση του διαγωνισμού μετέχουν οι εταιρείες GTECHκαι Intralot.
  3. Η απόφαση του Δ.Σ. για τον διαχωρισμό της προμήθειας του κεντρικού συστήματος από την προμήθεια των τερματικών, εδράζεται στην αρχική διακήρυξη του διαγωνισμού, στην οποία σαφώς αναφερόταν ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. στόχευε στην προμήθεια και διασύνδεση κεντρικού συστήματος με τερματικά τριών τουλάχιστον διαφορετικών προμηθευτών. Μια πρόβλεψη η οποία διασφαλίζει τα συμφέροντα της εταιρείας και τούτο γιατί:
    • Επιχειρησιακά, διασφαλίζει την απεξάρτηση του κεντρικού συστήματος από τα τερματικά, άρα και την μεγαλύτερη ανεξαρτησία της ΟΠΑΠ Α.Ε. από έναν τεχνολογικό πάροχο. Ταυτόχρονα μειώνει το ρίσκο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην μετάβαση σε νέο πάροχο, ενώ είναι σαφώς ευνοϊκότερο και για τους υποψήφιους, αφού και αυτοί αναλαμβάνουν μικρότερο ρίσκο εγκατάστασης. Άλλωστε, η διασύνδεση των τερματικών με το κεντρικό σύστημα είναι ευθύνη της ΟΠΑΠ Α.Ε..
    • Οικονομικά, γιατί η αναπόσβεστη αξία των 30.000 τερματικών που διαθέτει η ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι σήμερα 50 εκατ. ευρώ, ενώ η προμήθεια ισάριθμων νέων θα απαιτούσε πρόσθετη δαπάνη 80-100 εκατ. ευρώ. Κάτι τέτοιο είναι προφανές ότι δεν θα συνέφερε την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τους μετόχους της.

Ο διαχωρισμός σε ότι αφορά στον προμηθευτή του κεντρικού συστήματος από αυτόν των τερματικών δεν συνιστά πρόβλημα, αλλά ούτε καινοτομία στις επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών.

Την ίδια πρακτική έχουν ακολουθήσει άλλες μεγάλες εταιρείες στην Ευρώπη, όπως στην Γαλλία (FranchaiseDeJeux), στην Γερμανία, αλλά και στην Ιταλία, όπου η Lottomatica(στην οποία ανήκει η GTECH) λειτουργεί με τερματικά άλλου προμηθευτή από αυτόν των κεντρικών συστημάτων της. Δι αυτού του τρόπου αξιοποιούν προς όφελος τους τα όποια κέρδη από την κτήση και τη λειτουργία των επί μέρους συστημάτων και εξοπλισμού.

Κατόπιν όλων αυτών είναι προφανές ότι οι εμφανιζόμενες ως αντιδράσεις των διαγωνιζομένων, μάλλον δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.