08/08/2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΟΧΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. ενέκρινε το τελικό κείμενο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισμού για το νέο πάροχο τεχνολογίας, καθώς, επίσης, και τα συνημμένα σε αυτή τελικά κείμενα σχεδίων συμβάσεων. Το σύνολο των κειμένων αυτών θα δοθούν στις δυο εταιρείες (GTECH και Intralot) που έχουν προεπιλεγεί και μετέχουν στην τελική φάση του διαγωνισμού εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Οι δυο εταιρείες θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός 52 ημερών απο την παράδοση των τευχών διακήρυξης και θα ακολουθήσει η τεχνική αξιολόγηση, πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών τους.

Θυμίζουμε ότι ο διαγωνισμός, ο οποίος πλέον βρίσκεται στην τελική φάση, ξεκίνησε με απόφαση του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 28/7/2010. Ακολούθησε η πρόσληψη μετά από δίμηνη διαγωνιστική διαδικασία τεχνικού συμβούλου (Deloitte) στις 27/10/2010 και στις 8/2/2011 δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναζήτηση νέου Παρόχου Τεχνολογίας. Στις 31/3/2011, μετά από αξιολόγηση, επελέγησαν οι εταιρείες GTECH και Intralot ως υποψήφιες για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Έκτοτε ο διαγωνισμός εξελίσσεται σύμφωνα με τους όρους που τέθηκαν εξ αρχής και με γρήγορους ρυθμούς.

Η όλη διαδικασία υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί ως τον Νοέμβριο 2011.

Ταυτόχρονα, το Δ.Σ. ενέκρινε το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Intralot για την συνέχιση της λειτουργίας και αρμονικής συνεργασίας του εξοπλισμού πρακτορείων του δικτύου της ΟΠΑΠ Α.Ε. με οποιοδήποτε νέο κεντρικό σύστημα τεχνολογίας, καθώς και την διασφάλιση της συντήρησής του, για 1+1 χρόνο, με δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. μετά από 12μηνη προειδοποίηση.

Το ετήσιο κόστος συμφωνήθηκε στα 23 εκατ. ευρώ (για τον 1+1 χρόνο), το οποίο θα μειώνεται κατά ένα εκατομμύριο ευρώ, ετησίως εφόσον η διάρκεια της συμφωνίας επιμηκυνθεί για διάστημα πέραν των 2 ετών και έως πέντε έτη.

Υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση να διαχωριστεί το κεντρικό τεχνολογικό σύστημα από το δίκτυο των τερματικών, κάτι το οποίο προβλεπόταν και στην αρχική διακήρυξη του διαγωνισμού, λήφθηκε για δυο λόγους:

  1. Επιχειρησιακά, γιατί διασφαλίζει την απεξάρτηση του κεντρικού συστήματος, άρα και την μεγαλύτερη ανεξαρτησία της ΟΠΑΠ Α.Ε. από έναν τεχνολογικό πάροχο. Ταυτόχρονα μειώνει το ρίσκο στη λειτουργία των πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε. από την μετάβαση σε νέο πάροχο.
  2. Οικονομικά, γιατί η αναπόσβεστη αξία των 30.000 τερματικών που προμηθεύθηκε η ΟΠΑΠ Α.Ε. το 2007 είναι σήμερα 50 εκατ. ευρώ, ενώ η προμήθεια ισάριθμων νέων θα απαιτούσε πρόσθετη δαπάνη περίπου 80 εκατ. ευρώ και άμεση μείωση των αποτελεσμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά την αναπόσβεστη αξία των 50 εκατ. ευρώ. Κάτι τέτοιο είναι προφανές ότι δεν θα συνέφερε την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τους μετόχους της.

Κατόπιν των δυο προηγουμένων αποφάσεων, το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε να ασκηθεί το μονομερές δικαίωμα παράτασης κατά ένα έτος της σύμβασης με την Intralot, για τη λειτουργία και συντήρηση του υπάρχοντος κεντρικού συστήματος και του δικτύου των τερματικών, η οποία έληγε στις 30 Ιουλίου – δυνατότητα παράτασης η οποία είχε ανακοινωθεί από πέρυσι – καθώς ο νέος πάροχος τεχνολογίας του κεντρικού συστήματος εκτιμάται ότι θα χρειαστεί διάστημα 9-12 μηνών για την εγκατάσταση, τις δοκιμές και εν τέλει τη σταδιακή μετάπτωση από το υπάρχον στο νέο σύστημα. Το διάστημα αυτό έχουν ήδη εισηγηθεί και οι δυο υποψήφιες εταιρείες εγγράφως. Με αυτό ως δεδομένο, η ανανέωση της σύμβασης για ένα ακόμη χρόνο, συνιστά μονόδρομο για το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.