31/08/2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η EurobankEFGEquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ., την ενημέρωσε στις 26.08.2011 ότι:

  1. Στις 24.08.2011 προέβη στην αγορά 9.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 75.560,20 ευρώ
  2. Στις 24.08.2011 προέβη στην αγορά 111 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 91.010,00 ευρώ
  3. Στις 24.08.2011 προέβη στην πώληση 38.530 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 317.647,18 ευρώ
  4. Στις 24.08.2011 προέβη στην αγορά 183 Συμβόλαιων Προϊόντων Δανεισμού Τίτλων της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 155.550,00 ευρώ
  5. Στις 24.08.2011 προέβη στην αγορά 22.206 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 182.700,11 ευρώ
  6. Στις 24.08.2011 προέβη στην πώληση 11 ΣΜΕ της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 9.108,00 ευρώ
  7. Στις 24.08.2011 προέβη στην πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., συνολικής αξίας 24.840,30 ευρώ.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της EurobankEFGEquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και ακολούθως από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της EurobankEFGEquitiesΑ.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).