07/11/2011
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε στις 03.11.2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες 224.439.256 μετοχές, επί συνόλου 319.000.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,36%, και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση της συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο για δεκαετή επέκταση (2020 – 2030) της από 15.12.2000 σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. οργάνωσης και διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών της.

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 224.439.256 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (ποσοστό 98,29%) την επέκταση της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε. για δέκα (10) ακόμη χρόνια, δηλαδή από 12.10.2020 έως 11.10.2030.

Θέμα 2ο: Έγκριση της πρότασης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. άδειας εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των 35.000 παιγνιομηχανημάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν. 4002/2011.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 224.439.256 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία (ποσοστό 98,05%) την αγορά της άδειας εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των 35.000 παιγνιομηχανημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν. 4002/2011 έναντι του προταθέντος από το Ελληνικό Δημόσιο τιμήματος.

Θέμα 3ο: Έγκριση λήψης δανείου (ομολογιακού ή άλλης μορφής) μέχρι του ποσού των εξακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€600.000.000,00) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 224.439.256 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000μετοχώνενέκριναν κατά πλειοψηφία (ποσοστό 98,05%) την έκδοση από την Εταιρεία ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων (άρθρο 6 του Ν.3156/2003), συνολικού ύψους κατά κεφάλαιο έως Ευρώ Εξακοσίων Εκατομμυρίων (€600.000.000), εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, αποφασίσει και εγκρίνει για λογαριασμό της Εταιρείας, αναφορικά με καθένα από τα ως άνω κοινά ομολογιακά δάνεια, τους όρους των σχετικών με την έκδοσή τους, καθώς και τη σύναψη όποιων και όσων άλλης μορφής δανειακών ή άλλων πιστωτικών συμβάσεων που τυχόν κριθούν απαραίτητες για την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοοικονομικής ρευστότητας για την Εταιρεία και τη συμπλήρωση των αναγκαίων δανειακών κεφαλαίων.

Θέμα 4ο: Επικύρωση εκλογής του κου Αθανασίου Ζυγούλη ως Mέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Mέλους κας Μαρίνας Μασσαρά.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 224.439.256 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, επικύρωσαν κατά πλειοψηφία (ποσοστό 98,56%) την εκλογή του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Αθανασίου Ζυγούλη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους κας Μαρίνας Μασσαρά.

Θέμα 5ο: Ορισμός της κας Ευθυμίας Χαλάτση ως Mέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 224.439.256 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 319.000.000μετοχών, επικύρωσαν κατά πλειοψηφία (ποσοστό 99,10%) την εκλογή του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σκας Ευθυμίας Χαλάτση ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους κας Χρυσής Χατζή και για το υπόλοιπο της θητείας του.