13/02/2012
Δεκατρείς συμμετοχές στον διαγωνισμό για το διαφημιστικό πρόγραμμα της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Συνολικά δεκατρείς (13) εταιρείες ή κοινοπραξίες εταιρειών κατέθεσαν σήμερα τις προτάσεις τους για τον διαγωνισμό του διαφημιστικού προγράμματος της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Οκτώ απ'αυτές αφορούν την επικοινωνιακή υποστήριξη των παιχνιδιών και των επιχειρηματικών δράσεων, ενώ πέντε (5) τη διαχείριση καταχωρίσεων στα ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες ή κοινοπραξίες που κατέθεσαν τις προτάσεις είναι:

Α. Επικοινωνιακήυποστήριξη

1. MC CANN ERICKSON

2. Ι.Ν. ΛΕΟΥΣΗΣ

3. ATTP & ADEL & CHOOSE

4. BBDO

5. BOLD OGILVY

6. DDB & THE NEWTONS

7. FORTUNE

8. SPOT THOMSON

Β. Media

1. MEDIA CORP & MEDIA DIRECTION

2. TEMPO OMD HELLAS

3. INITIATIVE

4. FORTUNE

5. MINDSHARE


Σύμφωνα με την προκήρυξη ο διαγωνισμός αφορά στην ανάδειξη:

1.Δύο (2) αναδόχων, που θα αναλάβουν την επικοινωνιακή υποστήριξη των παιχνιδιών και της Εταιρικής Εικόνας της ΟΠΑΠ Α.Ε., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. για παράταση κάθε σύμβασης που θα υπογραφεί έως ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους και με κριτήριο κατα κύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη μία ή και στις δύο (2) Ενότητες, καταθέτοντας ξεχωριστή τεχνική και οικονομική προσφορά, πλην όμως δύναται να ανακηρυχθεί Ανάδοχος μόνο σε μία εκ των δύο.

2.Ενός (1) αναδόχου φυσικού ή νομικού προσώπου, που θα αναλάβει τον προγραμματισμό της κατανομής του διαφημιστικού χώρου και χρόνου στα Μ.Μ.Ε. (mediaplanning), καθώς επίσης και την αγορά διαφημιστικού χώρου και χρόνου στα Μ.Μ.Ε. (mediabooking & buying) όλων των παιχνιδιών, της εταιρικής εικόνας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΟΠΑΠ Α.Ε., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. για παράταση της σύμβασης που θα υπογραφεί έως ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.