13/10/2009
Ανακοίνωση για παραγραφή μερίσματος χρήσης 2003

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ενημερώνει τους μετόχους της, ότι στις 31/12/2009 συμπληρώνεται η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2003. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Οι κ.κ. μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το παραπάνω μέρισμα, μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, στη Διεύθυνση Λ. Κηφισού 62 (4ος όροφος) και στα τηλέφωνα 210 5798930 – 210 5798964 για την είσπραξή του.