17/05/2010
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας όρισε ως Εσωτερικό Ελεγκτή της την κα Μαρία Λουκάκη του Δημητρίου με ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της την 16/05/2010, σε αντικατάσταση του κου Πασχάλη Γκικούδη, η θητεία του οποίου λήγει την 15/05/2010.