17/06/2015
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» τα κάτωθι υπόχρεα πρόσωπα, ενημέρωσαν την Εταιρεία, ως ακολούθως:

Ο κ. MichalHoust, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. & CFO, προέβη στις 15.06.2015 σε αγορά 4.500 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 32.400 ευρώ.

Ο κ. JanKaras, Επικεφαλής Μονάδας Πωλήσεων, προέβη στις 15.06.2015 σε αγορά, 6.900 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 49.680 ευρώ και την ίδια ημέρα σε αγορά επιπρόσθετων 5.525 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 39.724,75 ευρώ.

Ο κ. PetrMatejovsky, Επικεφαλής Μονάδας Marketing, προέβη στις 15.06.2015 σε αγορά, 6.975 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 50.150,25 ευρώ και στις 16.06.2015 σε αγορά 1.360 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 9.452 ευρώ.


Αθήνα 17.06.2015
ΟΠΑΠ Α.Ε.