16/06/2016
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007 και τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών από υπόχρεα πρόσωπα», ο κ. PetrMatejovsky, Επικεφαλής Μονάδας Marketing, προέβη στις 14.06.2016 σε αγορά, 14.900 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 99.830 ευρώ.

Αθήνα 16.06.2016
ΟΠΑΠ Α.Ε.