15/12/2016
Γνωστοποίηση Συναλλαγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τους Ν.3340/2005, Ν.3556/2007, τη με αριθμό 3/347/12.07.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών» τα υπόχρεα πρόσωπα, κ. PavelHorak, Β' Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. MichalHoust, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. & CFO και κ. PavelSaroch Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ενημέρωσαν την Εταιρεία ότι στις 09.12.2016 η EmmaDeltaHellenicHoldingsLimited, νομικό πρόσωπο με στενό δεσμό με τα ως άνω διοικητικά στελέχη, προχώρησε στην ενεχυρίαση 105.270.000 μετοχών ΟΠΑΠ ως εξασφάλιση για τους σκοπούς έκδοσης κοινοπρακτικού δανείου ύψους ευρώ 321.000.000.

Αθήνα 15.12.2016
ΟΠΑΠ Α.Ε.