15/06/2010
Αποφάσεις 10ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14.6.2010

Η ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι, την 14η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε η 10η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 367 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 134.625.861 μετοχές σε σύνολο 319.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 42,20 % επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης συζήτησε και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1: Ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009).
Θέμα 2: Ενέκρινε τις απλές και τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009).
Θέμα 3: Ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 1,75 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση έτους 2009, το οποίο, μετά την αφαίρεση του προμερίσματος 0,65 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2009 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαμορφώνει το υπόλοιπο του μερίσματος χρήσης 2009 σε 1,10 ευρώ ανά μετοχή (καθαρά € 0,99 ανά μετοχή μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου 10%). Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος 1,10 ευρώ ανά μετοχή είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Παρασκευή 18.06.2010 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2009 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16.06.2010. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 24.06.2010 μέσω των χειριστών από την πληρώτρια τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ.
Θέμα 4: Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της 10ης εταιρικής χρήσης (1.1.2009-31.12.2009) και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 5: Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές της εταιρείας κατά την 10η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009).
Θέμα 6: Προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές της εταιρείας για την τρέχουσα 11η εταιρική χρήση (1.1.2010 - 31.12.2010).
Θέμα 7: Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα ενδέκατη (11η) εταιρική χρήση (1.1.2010 - 31.12.2010) τους κ.κ. Γεώργιο Δεληγιάννη και Παναγιώτη Χριστόπουλο, ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές και τους κ.κ. Βασίλειο Καζά και Ιωάννη Νικολάου, ως αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές -Λογιστές, της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton, και ενέκρινε την αμοιβή τους.
Θέμα 8: Επικύρωσε την εκλογή των νέων μελών του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. ήτοι:
α) της κας Παναγιώτας Παπαδοπούλου ως προσωρινά ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κου Γεωργίου Κυριακού, και για το υπόλοιπο της θητείας του.
β) του κου Γεωργίου Κυριακού, ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κας Παναγιώτας Παπαδοπούλου, για το υπόλοιπο της θητείας του.
γ) του κου Γεωργίου Ράλλη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κου Βενετσάνου Ρογκάκου και για το υπόλοιπο της θητείας του.
Θέμα 9: Επικύρωσε την εκλογή του κου Γεωργίου Ράλλη ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κου Βενετσάνου Ρογκάκου.
Θέμα 10: Ενέκρινε την κατάρτιση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
Θέμα 11: Χορήγησε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 άδεια, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν.2190/1920.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
14/06/2010