21/04/2011
Δελτίο Τύπου- Στις 11 Μαϊου η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Την Τετάρτη, 11 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. (Περιστέρι) θα συγκληθεί η 11η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα θέματα επί των οποίων καλούνται οι μέτοχοι να λάβουν αποφάσεις, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2010.

2. Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2010.

3. Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2010.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση).

5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την τρέχουσα, 12η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2011).

7. Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την τρέχουσα εταιρική χρήση.

8. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών – ορισμός ανεξάρτητων μελών.

9. Ανανέωση θητείας μελών Επιτροπής Ελέγχου.

10. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.

11. Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας (Εναρμόνιση με ν.3873/2010 και το ν. 3884/2010).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 23η Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, επίσης στην έδρα της Εταιρείας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.