21/10/2013
Ανακοίνωση Παραγραφής Μερίσματος Χρήσης 2007

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τους μετόχους της, ότι στις 31/12/2013 συμπληρώνεται η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2007. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Οι κ.κ. μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το παραπάνω μέρισμα, μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, στη Διεύθυνση Λ. Κηφισού 62 (4ος όροφος) και στα τηλέφωνα 210 5798930 & 210 5798968 e-mail: metopap@otenet.gr, για την είσπραξή του.

Αθήνα, 07.10.2013
ΟΠΑΠ Α.Ε.