21/12/2009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 5ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ΤΗΣ 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι:
(α) Την 18η Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε η πέμπτη (5η) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 420 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 190.380.938 μετοχές σε σύνολο 319.000.000, ήτοι ποσοστό 59,68 % επί του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
(β) Πριν την έναρξη της συνεδρίασης υποβλήθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 3486/17.12.2009 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, μετόχου της Εταιρείας με ποσοστό 34%, με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού κκ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και Παύλο Γερουλάνο, αιτείται, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 39, παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920 και 35, παράγραφος 3 του καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύουν σήμερα, την αναβολή λήψης αποφάσεων από την πέμπτη (5η ) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Με την ως άνω αίτησή του, το Ελληνικό Δημόσιο ορίζει ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 12:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τις ως άνω νομοθετικές και καταστατικές διατάξεις, η αναβολή της λήψης αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καθώς επίσης και η συνέχιση της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κατά την ορισθείσα από τον μέτοχο ημερομηνία, είναι υποχρεωτική για τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Κατά συνέπεια των ανωτέρω, κηρύχθηκε η αναβολή λήψης αποφάσεων από την πέμπτη (5η ) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ορίστηκε η Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 12:00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας.

Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και των άρθρων 28 και 29 του καταστατικού της Εταιρείας.
Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην συνέχιση της συνεδρίασης της πέμπτης (5ης) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου (υπογράφοντας και καταθέτοντας στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας την σχετική εξουσιοδότηση, η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.opap.gr). Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, στην συνέχιση της συνεδρίασης της πέμπτης (5ης) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να προβούν σε δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους, εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα 'Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ. 121 32, 4ος όροφος, τηλέφωνο 210 5798930, fax 210 5798931) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνέχισης της συνεδρίασης της πέμπτης (5ης) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.).
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα 'Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, στην συνέχιση της συνεδρίασης της πέμπτης (5ης) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να προβούν σε δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους, με δήλωσή τους στην ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης (Ε.Χ.Α.Ε.)», και να καταθέσουν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ. 121 32, 4ος όροφος, τηλέφωνο 210 5798930, fax 210 5798931) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνέχισης της συνεδρίασης της πέμπτης (5ης) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.).

Περιστέρι, 18 Δεκεμβρίου 2009
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΟΠΑΠ Α.Ε.