04/01/2010
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 5ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 5ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15)
ΤΗΣ 30ηµ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Η ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την 30η Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε η 5η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν αναβολής από 18 Δεκεμβρίου 2009, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 329 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 171.712.417 μετοχές σε σύνολο 319.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 53,83% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο:
Επικύρωσε την εκλογή, ως μέλους του Δ.Σ., της κας Μαρίνας Μασσαρά του Νικολάου και της Γεωργίας, η οποία είχε εκλεγεί την 29η Ιουνίου 2009 κατά τη 17η συνεδρίαση ως προσωρινό μέλος του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους κ. Νικολάου Παυλιά του Δημητρίου και της Ιφιγένειας και για το υπόλοιπο της θητείας του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.2190/1920 και του άρθρου 14, παράγραφος 1 του καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Θέμα 2ο:

Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως ακολούθως:

Σταματόπουλος Χάρης του Κωνσταντίνου, μέλος του Δ.Σ.
Σπανουδάκης Ιωάννης του Νικολάου, μέλος του Δ.Σ.
Ρογκάκος Βενετσάνος του Ηλία, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Βρυώνης Παναγιώτης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Κυριακός Γεώργιος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Αρχοντίδης Δημοσθένης του Ιωάννη, μέλος του Δ.Σ.
Μασσαρά Μαρίνα του Νικολάου, μέλος του Δ.Σ.
Παπαδοπούλου Παναγιώτα του Δημητρίου, μέλος του Δ.Σ.
Σιαμάνη Ευθαλία του Ευαγγέλου, μέλος του Δ.Σ.
Σοφοκλέους Νικόλαος του Σοφοκλή, μέλος του Δ.Σ.
Χατζή Χρυσή του Τριαντάφυλλου, μέλος του Δ.Σ.

Θέμα 3ο:
Όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1 του ν. 3693/2008, ως εξής:
Ρογκάκος Βενετσάνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
Αρχοντίδης Δημοσθένης, μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
Χατζή Χρυσή, μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 4ο:
Χορήγησε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920 άδεια, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε , παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Θέμα 5ο:
Ενέκρινε την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον κ. Δημήτριο Παναγέα, Νομικό Σύμβουλο της ΟΠΑΠ Α.Ε. και στην κα Βαρβάρα Πανούση, δικηγόρο της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως από κοινού ή κεχωρισμένως ενεργούντες, υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως) προς έγκριση και δημοσίευση, το πρακτικό της 5ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και, γενικά, όπως προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκτέλεση των αποφάσεών της.

Περιστέρι, 30/12/2009