20/04/2010
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007-Τοποθέτηση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Σχέσεων με Μετόχο

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ' αρ. 5/204/14-11-2000 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι από 19-04-2010 τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Σχέσεων με Μετόχους ανέλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Σουλετσιώτης, που εκτελούσε καθήκοντα Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής Λογιστικής, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, σε αντικατάσταση της κας Ευαγγελίας Λάμπρου.